Otevřený dopis presidenta Asociace dýmkařských klubů ČR členům Asociace

Vážení přátelé, členové klubů sdružených v ADK ČR,

rád bych vás tímto způsobem seznámil se základními body, charakterizujícími  mou představu dalšího vývoje ADK v krátkodobém až střednědobém horizontu, a zároveň vás poprosil o podporu při jejich realizaci.
Prezidenti klubů, kteří se účastnili letošní valné hromady v Dalešicích, na níž jsem byl zvolen do funkce, již vědí, že základním pilířem pro fungování Asociace je dle mého názoru funkční systém komunikace, a to jak mezi orgány ADK a kluby, tak mezi kluby navzájem. Považuji za nutné, aby Asociace měla vždy funkční kontakt na všechny kluby v ní sdružené, a to pokud možno adresu, e-mail i telefonní číslo. Udržovat tyto údaje v aktuálním stavu musí pak být primárně úkolem a odpovědností samotných klubů.
Neméně důležitá je prezentace Asociace i jednotlivých jejích členů vůči dýmkařské i laické veřejnosti. Současná doba přitom velí mít kvalitní prezentaci zejména na internetu. Proto jsou v současné době prováděny úpravy stránek dymkarskekluby.cz, které by se měly stát plnohodnotnou základnou naší Asociace na internetu. Kromě informací o Asociaci jako takové budou stránky obsahovat zejména informace o soutěžích jak budoucích (kalendář a pozvánky), tak minulých (výsledky, fotografie, reportáže…) Velmi podstatnou je pak část, kde každý dýmkařský klub bude mít možnost prezentovat se navenek. Záleží na jednotlivých klubech, kolik informací o své činnosti budou chtít zveřejnit, nicméně členové Asociace (kteří budou mít na stránkách privilegované místo) budou uvádět vždy alespoň jednu kontaktní osobu či jiný funkční kontakt na svůj klub.
S výše uvedeným přímo souvisí i potřeba Asociace i jejích členů, kteří pořádají či by chtěli pro ostatní pořádat dýmkařské akce, vědět, kolik skutečně aktivních klubů (resp. dýmkařů) ADK reálně sdružuje. Jsou mezi našimi členy i takové kluby, o nichž jsme třeba již od jejich přijetí neslyšeli. Některé kluby ignorují opakované apely prezidia i valné hromady, aby se v případě neúčastí na zasedání valné hromady řádně omluvili. Má-li ADK míti skutečnou váhu, musí mít podporu v prvé řadě od svých členů. A tedy mít za členy pouze kluby, které mají alespoň takový zájem o své členství, že jsou schopny vyslat jednou za rok svého zástupce na valnou hromadu, či svou neúčast alespoň řádně omluvit. Budu proto prosazovat, aby se několikrát odhlasované podmínky členství také skutečně vymáhaly, a to i za cenu (v nejzazším případě) vyloučení již neexistujících či zcela pasivních klubů.
Z odpovědné členské základny a funkční komunikační sítě bych se rád pokusil vytěžit zvýšení prestiže ADK, což je jedním z hlavních předpokladů např. pro zajišťování kvalitního sponzoringu pro soutěže a další akce pořádané pod záštitou ADK našimi členy. Zároveň bychom se měli stát určitým reprezentantem českého dýmkařství navenek, vůči novinářům, politikům…
Posílit jednotu a prestiž ADK bych chtěl také zorganizováním akcí, určených toliko dýmkařům sdruženým v členských klubech. V plánu mám např. výrobu členských odznaků či členských dýmek.

S ústředním tématem vzájemné komunikace souvisí i to, že bych rád zvýšil zájem členů o podobu Asociace a dění v ní. Proto mám v plánu příští valnou hromadu pojmout jako “programovou“, kde bychom v klidném prostředí a v dostatečném časovém prostoru projednali další směr vývoje ADK. Proto prosím všechny presidenty, kteří mají nějaké nápady na vylepšení podoby či fungování Asociace, aby tyto spolu s členy svých klubů vyladili a připravili na projednání na valné hromadě, která se bude konat 11.6.2011 v rámci XI. klání zemí Koruny České v Kostelci nad Černými lesy. Prosím o jejich zaslání s dostatečným předstihem, aby mohly být po projednání presidiem zařazeny do programu valné hromady.
 Co z výše uvedeného vyplývá konkrétně ?

1.Každý klub, který doposud nezaslal tajemníkovi Asociace na jeho nedávnou žádost aktuální informace o sobě, či tyto informace nedoplnil v Dalešicích , nechť tak laskavě učiní obratem. Můžete tak učinit e-mailem na jan.cet@seznam.cz, či poštou na adresu Jan Cetkovský, Neumannova 1, 772 00, Olomouc 2. Nahlaste prosím název klubu, jméno a příjmení presidenta (či jiné osoby oprávněné za klub vystupovat), doručovací adresu, telefon a e-mail. Uvítáme informaci o počtu aktivních členů. Přejete-li si evidovat další kontakty apod., neváhejte je připsat.
2.Každý klub nechť laskavě zašle správci stránek dymkarskekluby.cz, Michalovi Hubaczovi, svou prezentaci, kterou si přeje mít na oficiálních stránkách ADK ČR. Minimum je funkční kontakt na zástupce klubu: mailová adresa či telefon. Příslušná adresa je etrafika@etrafika.cz .
3.Michalovi Hubaczovi zašlete laskavě také informace o soutěžích a dalších akcích, které se chystáte pořádat v příštím roce, a to za účelem zveřejnění na stránkách dymkarskekluby.cz  Tamtéž můžete zasílat své články, reportáže, fotografie, zkrátka vše, co stojí za zveřejnění v rámci akcí, jež jste pořádali nebo kterých jste se účastnili.
4.Sháníte-li pro své akce organizační či jinou podporu, směřujte prosím své žádosti na vicepresidenta Asociace, Dr. Josefa Stanislava: stanislaw@mostex.cz  
5.Své návrhy na vylepšení podoby či fungování Asociace laskavě zasílejte na mou e-mailovou adresu fenix@dymka.net . Stejně tak své podněty, připomínky a dotazy.
6.Datum i místo konání programové valné hromady již znáte. Velice bychom ocenili, kdyby každý klub na ni mohl vyslat jednoho zástupce. Nebude-li to dobře možné, pak si vás dovoluji důrazně požádat o zaslání omluvenky tajemníkovi Asociace (viz výše bod 1). Připomínám, že klubu, který se bez předchozí omluvy nezúčastní valné hromady, může být pozastaveno členství, v případě druhé neomluvené neúčasti v řadě pak může být z Asociace vyloučen.
7.Nemáte-li skutečně přístup k internetu, můžete se ve všech výše uvedených záležitostech obracet písemně na tajemníka Asociace (viz výše bod 1), který pak údaje předá příslušné osobě.

Přátelé a kamarádi v dýmu, věřím, že pokud se dokážeme držet těchto několika triviálních postupů, které žádný z klubů nezatěžují, stane se ADK ČR skutečně fungující a v krátké době může zaujmout místo předního reprezentanta českého dýmkařstva.

Předem vám děkuji za spolupráci, a přeji chladný kouř !

Mgr. Jakub Antoš
president ADK ČR