Pravidla CIPC

Cíl soutěže

Cílem soutěže je určit mezi účastníky nebo týmy toho, kdo vykouří dýmku za nejdelší dobu bez opětovného zapálení. Každý účastník nebo tým obdrží stejné množství tabáku, podobnou dýmku a dusátko.

Účast

Článek 1 Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let, které jsou členy klubů kuřáků dýmek sdružených do národního klubu kuřáků dýmek, člena asociace CIPC.

Článek 2 Pořádající klub má právo omezit počet účastníků. Početní omezení musí být stanoveno ve chvíli, kdy je klubu svěřeno pořádání soutěže.

Tabák

Článek 3 Účastníci budou používat pouze tabák vybraný organizátory soutěže.
Článek 4 Množství použitého tabáku bude tři (3) gramy.
Článek 5 Organizátoři oznámí značku vybraného tabáku a úplný program soutěže nejméně dva (2) měsíce dopředu.

Dýmka

Článek 6 Organizátoři poskytnou všem účastníkům dýmky, které účastníci budou používat po dobu soutěže.
Článek 7 Vybraná dýmka bude zhotovena z briaru, rovná, klasického tvaru, s nebo bez vyjímatelného filtru a musí umožňovat umístění alespoň tří (3) gramů tabáku. Dýmky budou poskytnuty klubem pořádajícím soutěž.
Článek 8 Organizátoři oznámí přesné rozměry dýmek použitých pro soutěž alespoň dva (2) měsíce předem s přihlédnutím k ustanovení článku 7. Organizátoři také pošlou za úhradu vzorek dýmky každému klubu, který si jej vyžádá.
Článek 9 Pokud dýmka bude mít filtr mohou jej účastníci odstranit.

Soutěžní výbor

Článek 10 Rozhodnutí soutěžního výboru jsou závazná. Soutěžní výbor by měl být složen alespoň z pěti (5) osob vybraných následovně:
– prezident PC České republiky nebo jím jmenovaný zástupce
– vedoucí soutěže z klubu organizujícího soutěž, jehož povinností je jmenovat časoměřiče, oznamovat rozhodnutí a výsledky, a v případě nutnosti mezičasy v soutěži
– alespoň tři (3) členové soutěžního výboru, méli by to být prezidenti klubů kuřáků dýmek nebo jimi určení zástupci, nominovaní na schůzce PC ČR v den předcházející soutěži.

Článek 11 Každá skupina deseti (10) účastníků bude doprovázena alespoň jedním (1) pořadatelem. Pořadatelé budou určeni vedoucím soutěže. Pořadatelé budou kontrolovat soutěž, neustále dohlížet na účastníky a používat registrační kartu účastníka pro zaznamenání času, který dosáhl. Pořadatelé budou rozdávat dýmky a další náležitosti dohodnuté v článku 16. Pořadatelé se budou řídit pokyny soutěžního výboru. Soutěžní výbor je oprávněn vystřídat pořadatele během soutěže, pokud si nebude řádně plnit své povinnosti. Účastníci
Článek 12 Každý účastník obdrží kartičku s číslem. Každý účastník bude posazen k místu (stolu) s číslem odpovídajícím číslu závodníka.
Článek 13 Účastníci mohou používat pouze dřevěné dusátko o průměru 15 milimetrů a délce deset (10) centimetrů, které bude poskytnuto organizátory.
Článek 14 Po určeném signálu vedoucího soutěže podají pořadatelé každému účastníku jednu (1) dýmku, po její kontrole položí účastníci dýmku před sebe. Poškozené dýmky budou vyměněny.
Článek 15 Na určený signál vedoucího soutěže položí pořadatelé před každého soutěžícího jedno (l) dusátko popsané ve článku 13 a jeden (1) balíček tabáku. Soutěžícím není dovoleno dotýkat se tabáku do doby startu.
Článek 16 Pořadatelé musí zkontrolovat, zda před každým účastníkem budou pouze následující předměty:

– dýmka
– balíček tabáku
– dřevěné dusátko
– dvě (2) zápalky v krabičce
– papír o velikosti A4
– karta pro registraci času.

Každý účastník si musí být vědom, že:

– dusátko může být použito pouze ve chvíli, kdy je dýmka v ústech
– je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem dýmkou klepat nebo třepat
– účastník může odstranit náustek z dýmky na několik sekund během soutěže, aby odstranil tekutinu odklepáním na papír nebo vyfouknutím
– list papíru může každý účastník použít, aby mohl očistit dusátko během soutěže
– soutěžící mohou odstraňovat popílek z dýmky, ale nesmějí vložit zpět žádný tabák, který by vypadl během této činnosti
– soutěžící mohou pít po prvních deseti (10) minutách soutěže. K dispozici bude voda a sklenice na každém stole
– je zakázáno foukat do hlavičky dýmky ať již ústy nebo nosem, porušení těchto regulí je důvodem pro diskvalifikaci.

Článek 17 Poté, co vedoucí soutěže vydá příkaz ke startu, soutěžící otevřou sáček s tabákem a budou mít pět (5) minut na naplnění dýmky.
Článek 18 Tabák může být drcen pouze v tomto přípravném období.
Článek 19 Soutěžící nesmějí zvlhčovat tabák jakýmkoliv způsobem.
Článek 20 Soutěžící nesmějí vkládat jakýkoliv další materiál, jako například křídu, filtry nebo podobné materiály do dýmky.
Článek 21 Po uplynutí povolených pěti (5) minut odebere pořadatel zbývající tabák.
Článek 22 Po vydání signálu vedoucím soutěže, soutěžící musí zapálit své dýmky a od této chvíle je měřen čas.
Článek 23 Soutěžící mají jednu (1) minutu na zapálení dýmky s použitím jedné nebo obou zápalek. Zlomené nebo nefunkční zápalky budou vyměněny pořadatelem. Článek 24 Soutěžící, jehož dýmka vyhasla, okamžitě předá svou registrační kartu pořadateli.
Článek 25 V případě, že pořadatel má podezření, že dýmka vyhasla, je oprávněn požádat soutěžícího, aby vyfoukl dým. Jestliže dýmka je úplně vyhaslá, a soutěžící nesignalizoval tuto skutečnost způsobem uvedeným v článku 24, pařadatel požádá soutěžní výbor, aby soutěžícího diskvalifikoval pro nesportovní chování.
Článek 26 Diskvalifikovaný soutěžící musí odevzdat svou registrační kartu pořadateli.
Článek 27 V případě, že by dýmka «zahořela», soutěžní výbor bude daného soutěžícího diskvalifikovat.

Zápisné

Článek 28 Organizátoři určí zápisné pro soutěž, každý účastník zaplatí tuto částku, která je nevratná, do doby určené pro registraci.
Článek 29 Přihlášku do soutěže na poslední chvíli nebo náhradu za soutěžícího mohou organizátoři přijmout nebo odmítnout.
Článek 30 Spolu se zápisným bude každý účastník platit náklady spojené se soutěží. Tyto poplatky jsou také nevratné.
Konečné výsledky
Článek 31 Soutěžní výbor sestaví výsledkovou listinu. Výrok soutěžního výboru je konečný a závazný.

Individuální vítěz

Článek 32 Vítězem bude soutěžící, který kouří nejdéle, za předpokladu, že dýmka «nezahořela» a soutěžící neporušil ostatní pravidla. Soutěžní výbor bude prověřovat dýmky deseti nejdéle kouřících soutěžících, zda dýmky «nezahořely». Článek 33 Vítězi bude udělen titul «Mistr České republiky».
Článek 34 Organizátoři mohou udělit zvláštní ceny a mohou vytvořit zvláštní výsledkovou listinu pro ženy. Vítěz mezi kluby
Článek 35 Každý tým se může skládat maximálně z pěti (5) kuřáků, jejichž jména budou oznámena prezidentem klubu kuřáků dýmek. Čas dosažený nejlepšími třemi (3) soutěžícími z každého týmu bude vzat do hodnocení.
Článek 36 Týmy se mohou skládat z mužů i žen.
Článek 37 Tým vítězného klubu bude oprávněn používat titul podle článku 33.

Stížnosti

Článek 38 Účastníci mohou podávat soutěžnímu výboru stížnosti proti rozhodnutí pořadatele do patnácti (15) minut po ukončení soutěže.
Článek 39 Po uplynutí doby zmíněné výše nebude žádná stížnost vzata v úvahu. Článek 40 Vstupem do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly CIPC.