STANOVY
Asociace dýmkařských klubů České republiky

I Základní ustanovení

Název sdružení je Asociace dýmkařských klubů České republiky (dále jen Asociace)

Asociace má sídlo v místě bydliště prezidenta Asociace.

Asociace je zájmové sdružení jednotlivých dýmkařských klubů z České republiky.

II. Činnost Asociace

Činnost Asociace je zaměřena na organizaci akcí, podporující sběratelství dýmek, soutěží v pomalém kouření dýmek, pořádání výstav, zájezdů, exkurzí a přednášek, popularizaci kouření dýmky a objektivní informování veřejnosti, prohlubování znalostí a informovanosti všech zájemců.

Činnost Asociace řídí pětičlené Prezidium, volené Valnou hromadou Asociace na období čtyř let. Prezidium se schází pravidelně čtvrtletně a svolává Valnou hromadu Asociace nejméně jednou ročně. Zasedání Prezidia i Valné hromady Asociace mohou být svolávány i u příležitosti konání akcí Asociace.

Činnost Asociace není za účelem zisku.

III. Členství v Asociaci

Členství v Asociaci je dobrovolné

Členství v Asociaci je:
 a) kolektivní (klub se 3 a více členy), b) individuální, c) čestné

Členem Asociace se může stát dýmkařský klub z České republiky, který respektuje a uznává Stanovy Asociace, řídí se jimi ve své činnosti a nekoná činnost, namířenou proti cílům a zájmům Asociace.

Členem Asociace se může stát dýmkařský klub, který předloží písemnou přihlášku Prezidiu Asociace. Prezidium tuto přihlášku projedná při nejbližším zasedání a hlasování rozhodne o přijetí či nepřijetí nového člena Asociace.

Každý člen Asociace při přijetí předkládá vyplněný Evidenční list , obsahující tyto údaje o dýmkařském klubu: Název dýmkařského klubu, IČO je-li klub registrován u Ministerstva vnitra, pořet členů klubu, jméno a adresu prezidenta klubu a telefonické spojení. Evidenční listy vede tajemník Asociace, který na požádání předá aktuální seznam členů Asociace.

Člen Asociace, který jedná v rozporu se Stanovami nebo zájmy Asociace nebo poškozuje svým jednáním dobré jméno Asociace, může být na základě hlasování Valné hromady z Asociace vyloučen.

IV. Orgány Asociace

Asociace má tyto orgány: Valná hromada Asociace a Prezidium Asociace

Valná hromada Asociace se skládá z kolektivních členů Asociace, každý dýmkařský klub deleguje na tuto valnou hromadu svého zástupce, který má při hlasování jeden hlas. K jednání Valné hromady Asociace mohou být přizváni další členové Asociace, a to na základě rozhodnutí Prezidia Asociace, tito členové však mají při jednání Valné hromady pouze poradní hlas. Valná hromada Asociace jako nejvyšší orgán Asociace rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Asociace, zejména o ukončení činnosti Asociace, o změnách a úpravách stanov , volí Prezidium Asociace, případně volí nebo jmenuje další orgány a funkcionáře Asociace pro zajištění jednotlivých akcí Asociace. Valnou hromadu Asociace svolává Prezidium Asociace nejméně jednou ročně a dále vždy po skončení čtyřletého funkčního období Prezidia, případně i tehdy, požádá-li o to ze závažných důvodů některý ze členů Asociace.

Prezidium Asociace je pětičlenné:

  • prezident
  • 1. víceprezident
  • 2. víceprezident
  • tajemník
  • sekretář

Každý člen Prezidia má při hlasování jeden hlas. Jednání Prezidia řídí prezident, případně víceprezident.
Prezidium Asociace organizuje a řídí činnost Asociace, plná úkoly, uložené  mu Valnou hromadou a rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou Stanovami určené Valné hromadě.
Prezidium Asociace je kompetentní jednat jménem Asociace.Zápisy o takových jednáních, stejně jako zápisy ze zasedání Prezidia a jednání Valných hromad pořizuje tajemník Asociace a tyto zápisy zasílá všem kolektivním členům Asociace a členům Prezidia.
Pokud některý ze členů Prezidia Asociace předčasně ukončí svou činnost ve volebním období, zorganizuje Prezidium při
nejbližší Valné hromadě doplňovací volby.
Návrh na volbu člena Prezidia může předložit každý člen Asociace, každý člen Asociace má právo být zvolen.
Pro volbu za člena Prezidia je zapotřebí dvoutřetinový souhlas přítomných členů Asociace.

V. Práva a povinnosti člena Asociace

Člen Asociace má právo zůčastnit se Valných hromad a všech akcí, pořádaných Asociací.
Člen Asociace má právo volit a být volen.
Člen Asociace má právo v rámci činnosti Asociace pořádat soutěže a další akce pro ostatní členy Asociace.
Člen Asociace se dle svých možností pravidelně účastní činnosti Asociace a přispívá k ní.
Člen Asociace respektuje a dodržuje Stanovy a jedná v duchu fair-play.

Závěrečné ustanovení

Tyto Stanovy mohou být měněny a doplňovány na návrh každého člena Asociace na základě hlasování Valné hromady při dvoutřetinovém souhlasu přítomných členů Asociace.
Tyto Stanovy byly schváleny hlasováním Valné hromady členů Asociace dne 28. října 2000.

Prezident Asociace: Jan Cetkovský