Zarko Jovesic

J. Z. Preciznost je vše

Zarko Jovesic pochází z malé podunajské vesničky mezi Bělehradem a Zagrebem. Již dlouho ale žije v Německu, kde mu vyhovuje klima. Pů­vodním povoláním je elektrosvářeč a pracoval v Sasku, Byl celkem spo­kojený, ale nikdy ne zcela šťastný, protože léta toužil po samostatnosti a vytrvale hledal to pravé povolání, V roce 1986 přeskočila ta známá jis­kra, kdy Zarko Jovesic uviděl v televizi dokument o severoněmeckém vý­robci dýmek Karl-Heinz Jourovi, Modelování dýmek – to je to správné ře­šení, Po nezbytných přípravách začal Zarko s prací, Od Joury získal něko­lik malých tipů jak a kde získat obtížně sehnatelný materiál. Nakukoval rov­něž přes rameno dánskému výrobci dýmek Tomu Eltagovi, Eltaga velmi překvapilo, v jak krátkém čase Zarko představil svoje první výtvory, Ale úpl­ně tak záhadné to není, Už jako chlapec měl mimořádné řemeslné schop­nosti. Například svoje rybářské náčiní vybavil blinkry, v 16 letech rozebral motocykl a bez jediné chybičky jej zase složil. Také předělal jiný stroj z ruč­ního na nožní řízení. Jeho nadání se projevovalo i u bývalé firmy, kde jeho zlepšováky nahradily mnohé zastaralé technické postupy.


Rozhodující je základní práce
    Je pochopitelné, že zpočátku pracoval ve volném čase. Už dříve mu učarovala práce na modelech vrtulníků. S obvyklými součástkami nebyl spokojen, a tak vylepšoval a vylepšoval. Jeho upravené modely dosaho­valy vyšších výkonů a při leteckých závodech získával ocenění, Kovoob-rábění patřilo k jeho silné stránce. Vždy jej fascinovala pre­ciznost, ale nikdy nebyla v tak silném spojení, jako při ny-nější výrobě dý­mek. Rozhodující je pro něj exaktní prá­ce. Preciznost je vše.

To dokazuje ve své malé, ale per­fektně vybavené dílně. Najdeme tu plno strojů, které částečně a některé i zcela zásadně pře­dělal. Při práci je ra­dost jej pozorovat, Vezme do ruky klasický korsický briarový polotovar, chvíli pozoruje úzké straight grainy a vzápětí z hlavy a bez nákresu modeluje dýmku na rotují­cím brusném kotouči. Směrodatné je samozřejmě žilkování, Až když je hla­vička hotová, tak vrtá kanálek a komoru na tabák, Chce se přesvědčit, zda se další práce vyplatí, jestli není ve dřevě skrytá vada.

Bezchybná

Po vyvrtání tabákové komory se autorovi teprve ukáže, zda je dřevo dokonalé. Což se často nestává a nejméně polovina hlaviček putuje do odpadu. Tady tvůrce nezná slitování. Trhlinky, u briáru tak často k vidění, jsou pro něho ohavností. V nejlepším případě je strpí jen jako sotva vidi­telné. Objeví-li se trochu větší spot (asi velikosti špendlíkové hlavičky), pak brousí i na úkor změny tvaru tak dlouho, do­kud závada na kráse nezmizí. Pokud se ne­povede, tak polotovar končí opět v odpadu, Zarko Jovesic v době, kdy vznikal tento člá­nek, odmítal i „zamas­kování“ drobných chyb na hlavičce rytím či pís­kováním, Pískovoně zá­řící dýmky se mu nelíbi­ly.

Dýmkař při­znává, že bě­hem modelová­ní se dostává do rozporu – tvar musí být krásný, rýhování per­fektní. A pokud najde na doko­nalém tvaru ně­jakou vadu, tak musí z nějakého kritéria slevit, V zásadě je per-fekcionalistou a snaží se nabí­zet jen čisté bry-érky. Pokud po vrtání shledá dýmku bez­chybnou, pak nechává dřevo přírodní, nemoří jej, Naopak řez nechává jemně zdrsně-ný, aby se lépe vytvořila karbonová vrstvička pro chutné kouření.


Naústek na míru
    Je skoro zbytečné připomínat, že Zarko Jovesic pracuje i na naústku s maximální přesností. Kusy vyřezané ručně z nejlepšího parakaučuku musí sedět jako ulité, Mezi kr­čkem a naústkem nesmí vzniknout mezera ani pro vlásek. Za čepem naústku v krčku toleruje milimetrovou mezeru, Vyvážené štěrbiny naústku působí jako tažené podle pravítka, i nejmenší odchylka by byla pro Zarka neodpustitelná, Diskutovat s mistrem o použití průmyslově zhotovených výliscích, stejně tak jako opatrná zmínka o zatmelené nepatrné vadě ve dřevě v jinak dokonalé dýmce, jsou vyloučeny. Takové ústupky jsou pro Zarka neslučitelné s jeho vysoko postavenými nároky.

N
ěco o designu
    Naústky, často hranaté, připomínají zpravidla tvary sedla (nahoře i dole), Asi 40 pro­cent dýmek má mramorované naústky (cumberland), které přináší dvě přednosti. Jsou méně citlivé na světlo než jejich černé sestry, a jsou vyrobeny jen z parakaučuku. Tak­že i nezkušení kuřáci dýmek mohou mít jistotu, že byly vyřezány ručně. Mezičásti, jako je přechod od naústku ke krčku, nejsou zatím pro Zarka aktuálním tématem. Ale má jíž určité představy, Mohl by je zhotovovat třeba ze slonoviny, stříbra či zlata. Napláno­vané má už právě zlaté – pro příští špičkové modely.

Filtry jsou překážka

Ohledně tvaru dýmek nemá zatím autor žádný typický směr. Zatím jej hledá. Přiro­zeně modeluje klasické tvary, ale přednost mají samozřejmě dýmky s jistou dávkou fan­tazie, přičemž má jasný sklon sledovat základní fládrování, Tento fakt jasně předzna­menává asymetrickou linii,

Prostor na filtr považuje Zarko za omezení na úkor tvaru, Proto jej zatím na svých dýmkách neplánuje. Nechce se jím nechat omezovat pří sledování svých tvůrčích vi­zí. Mořidla používá s lehce na­rudlými odstíny, protože mimo­řádně zdůrazňují vzpomínané fládrování. Podle autora musí mít mořidlo už od začátku sprá­vnou konzistenci a složení, Do-barvovat dýmku různými mořid-ly je podle něj špatné, Každé dýmce věnuje v průměru osm až deset hodin, přičemž sama politura může trvat až půl hodi­ny, Špičkový exemplář vyžadu­je dva až třikrát více času, Vý­robní značku používá „J.Z.“. Na trhu v době vzniku článku se je­ho dýmky prodávaly za nejmé­ně 350 DM včetně vlastoručně vyrobeného koženého sáčku, Hranice směrem vzhůru neexistovala. Unikáty jsou rozděleny podle fládrování a podle náročnosti ruční práce na třídy: 00) absolutní špička, 0) vynikající a 1) a 2) třídy. Výrobce úzce spolupracuje se specializovaným obchodem, kde je připraven demonstrovat svoje umění přímo v pro­dejně a dát tam polotovarům závěrečnou vybroušenost a preciznost, A kdo že je je­ho vzorem? Odpověď je jasná. Poul llsted, jeho práce je excelentní. Tam se chce do­stat, úplně nahoru. Při těchto slovech vyzařuje z jeho modrých inteligentních očí zdra­vá ctižádost. Ta je k jeho cílům jistě potřebná a Zarko Jovesic k tomu předpoklady má.

Převzato z PIPE CLUB 1/1987 Přeložil Pavel Schovánek